Hủy buổi học đã đặt lịch như nào?

đổi lịch

Nếu bạn cần hủy hoặc đổi lịch buổi học, thông báo trước ít nhất 24h cho giáo viên.

Ở Học Gì Đây?, chúng tôi mong muốn học sinh và giáo viên lựa chọn lịch học phù hợp cho cả hai người. Chúng tôi chỉ có một quy tắc: giáo viên của bạn cần được thông báo trước 24h nếu bạn muốn thay đổi lịch học đã đặt trước của mình.

Hãy thông báo cho giáo viên ít nhất 24h nếu bạn cần hủy hoặc đổi buổi học cho một buổi. Quên thông báo sẽ dẫn tới việc buổi học sẽ không thể được đổi buổi, nghĩa là thanh toán học phí cho buổi đó không thể tái sử dụng, hoàn trả hoặc chuyển khoản. Chúng tôi cũng khuyến khích bạn thông báo với giáo viên của bạn nếu bạn có kế hoạch tạm nghỉ trong một thời gian dài.

 

Bach Vuong
vuong
Nếu bạn cần hủy hoặc đổi lịch buổi học, thông báo trước ít nhất 24h cho giáo viên. Ở Học Gì Đây?, chúng tôi mong muốn học sinh và giáo ...
0 Comment

Leave a Comment